Natuur

Weidevogels leggen in het voorjaar hun eieren op het Kampereiland, in de herfst en wintermaanden foerageren er tienduizenden ganzen. Aan de noordkant ligt het beschermde natuurgebied het Zwartemeer, een gebied van riet en biesvelden die ook veel vogels en een aantal reeën herbergt. Hier huist ook de zeldzame grote karekiet. In de Mandjeswaard vindt u buitendijks de Mandemakershut, een vogelkijkhut van natuurmonumenten. 

Aan de Noordwestkan van het Kampereiland ligt het Ketelmeer en de IJsselmonding. Dit natuurgebied biedt met zijn talrijke eilandjes veel vaargenot. Door de lage waterstand is een groot deel van het gebied alleen met speciale boten toegankelijk. De IJsseldeltaman biedt prachtige natuurexcursies door het gebied aan. 

Het Ketelmeer

Rietvelden Kampereiland

Het Zwarte Meer

Vaartochten Natuurmonumenten

 

Landschap

Het buiten de oude Zuiderzeedijk gelegen Kampereiland is ontstaan door bedijking van op- en aanwassen langs zich verleggende rivier- en kreeklopen in het deltagebied. Restanten van deze lopen, zoals stroomruggen en geulen zijn nog steeds terug te vinden. Ook het onregelmatige verkavelingspatroon is geënt op deze oude lopen.


Het Kampereilander landschap is zeer open. Bomen bevinden zich vooral rond boerderijen. Omdat de eilanden soms meerdere keren per jaar onder water liepen werden deze op belten (terpen) gebouwd.

http://www.landschapoverijssel.nl/de-iijseldelta

 https://www.ontdekdeijsseldelta.nl/IJsseldelta/Nationaal-Landschap-IJsseldelta/

 

lagune ijsselmonding