De gemeenteraad van Kampen heeft de Beleidsvisie de Stadserven 2019-2028 op 29 mei jongstleden unaniem en ongewijzigd vastgesteld. De beleidsvisie moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin onder meer de algemene voorwaarden voor erfpacht worden opgesteld. Het zal zeker nog ruim een

...

Begin juli was de Stadserven een van de genodigden tijdens de contractantendag van SPLIJ+ op het Keteleiland. De Stadserven is contractant voor het onderhoud van de knotwilgen op het Keteleiland. Het graslandbeheer is in handen van de melkveehouders Koers en Roetman, Staatsbosbeheer verzorgt er

...

De nieuwe beleidsvisie 2019-2028 van de Stadserven ligt voor bij de gemeenteraad van Kampen. Als het aan de Stadserven en zijn pachters ligt, wordt op het Kampereiland, het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland, voortaan een pachtbeleid op maat gevoerd. 

Kemp Schalkwijk verzorgt sinds 1 januari voor de Stadserven het groenbeheer op het Kampereiland. Peter van Haren is de projectleider en tevens aanspreekpunt voor de pachters en bewoners in het gebied. In onderstaande video vertelt hij hoe, en vanuit welke visie, Kemp de werkzaamheden uitvoert. 

De dijkverzwaring langs de Mandjeswaard en het Kampereiland gaat ten koste van landbouwgrond die door de Stadserven aan boeren wordt verpacht. Voor het verlies aan landbouwareaal worden de betreffende pachters gecompenseerd door het waterschap en de Stadserven.

Boer, vee en bewoners van het Kampereiland moeten zich opnieuw wapenen tegen het wassende water. Het boek ‘Ruimtelijk perspectief Waterbewust Bouwen en Boeren, Kampereilanden’ geeft inzicht hoe zij dat kunnen doen. Bewoners en particulieren in het gebied ontvangen het boek gratis thuis.

Het groenbeheer is deze herfst opnieuw aanbesteed. Daarbij kwam het bedrijf Kemp als beste uit de bus. Het onderhoud van de erfbeplanting op de Stadservengronden is jarenlang uitgevoerd door het groenbedrijf van Impact. De Stadserven bedankt de medewerkers van Impact voor jarenlange trouwe inzet.

De nieuwe Kampereilandsite ging het afgelopen voorjaar online. De site geeft links naar een uitgebreide documentatie over het gebied en biedt bezoekers allerlei recreatieve informatie. De website staat onder beheer van de Stadserven en wordt gerund door vrijwilligers.

 

De Stadserven is verheugd met de POP3-bijdrage van ruim € 350.000 die onlangs is toegezegd ten behoeve van het project Kavelruil Kampereiland. Via kavelruil wil de Stadserven de agrarische structuur op het Kampereiland versterken. ‘Met deze Europese plattelandsubsidie hebben we de zekerheid dat we

...